Od placa do početka gradnje kuće čeka vas 6 koraka. Kada je saradnja i komunikacija projektanata i vas dobra, put do početka gradnje kuće se skraćuje vremenski.

Od placa do početka gradnje kuće koraci su:

1. Informacija o lokaciji

 • Ovaj dokument nije neophodan. Preporučujem da ga ne preskačete, da sebi uštedite vreme. On daje podatke potrebne za 2 korak. Daje vam odgovor na pitanja:
  • Da li uopšte možete da gradite?;
  • je spratnost dozvoljena?;
  • Koliko maksimalno kvadrata?;
  • Da li postoje neka ograničenja? ….

2. Idejno rešenje

 • Dokument/projekat koji vam je neophodan za 3. korak. Njega izradjuje arhitektonski biro. Arhitekta treba vaše želje da uskladi sa važećim propisima i planovima za područje gde se vaš plac nalazi. Idejni projekat se elektronski predaje da bi se dobili Lokacijski uslovi, 3. korak.

3. Lokacijski uslovi

 • Ovaj dokument pored pravila građenja sadrži i dokumentaciju javnih komunalnih preduzeća koja izdaju svoje uslove za projektovanje i priključenje. Nakon ovog dokumenta pristupa se izradi PGD-a (Projekta za dobijanje građevinske dozvole).

4. Projekat za dobijanje građevinske dozvole

 • Njega isto izradjuje arhitektonski biro na osnovu idejnog rešenja (korak 2) koje se sada mora usaglasiti sa uslovima koje ste dobili u dokumentu Lokacijski (korak 3). U ovom projektu se definiše objekat u celosti, konstrukcija, materijali, mesto priključaka na struju, vodovoda i kanalizacije … On se predaje elektonski uz dodatnu dokumentaciju kako bi se dobila Građevinska dozvola (5. korak).

5. Građevinska dozvola

 • Ovaj dokument izdaje nadležni organ lokalne samouprave. Na ovaj dokument najčešće se čeka 5 dana. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne krene sa građenjem objekta u roku od tri godine od dana pravosnažnosti Rešenja kojim je izdata Građevinska dozvola.

6. Prijava radova

 • Prijava radova se vrši kod organa koji je izdao građevinsku dozvolu. U prijavi radova navodi se datum početka i rok završetka građenja. Rok za završetak građenja počinje da teče od dana podnošenja prijave.

Od placa do početka gradnje kuće sve zahteve (za Informaciju o lokaciji, Lokacijske uslove i Građevinsku dozvolu) kao i prijava radova vrše se preko CIS-a. CIS je skraćenica za Centralni informacioni sistem. Odete na ovaj sajt https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home i podnesete zahtev. Na ovoj strani https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home možete uvek da pratite svoj zahtev.

Šta vas čeka dalje pogledajte na https://koneski.co.rs/papirologija-dok-gradim-kucu/