Koja me papirologija dok gradim kuću čeka? Imate 5 koraka za porodičnu kuću do 400m2 (kategorija A) koji se završavaju preko CIS-a. CIS je skraćenica za Centralni informacioni sistem. Koraci koji vas nakon prijave čekaju su:

1. Prijava završetka temelja

Prijava se podnosi odmah po završetku temelja i može je podneti i izvođač radova. Uz prijavu prilaže se:
-dokazi o uplati administrativnih taksi i naknade za CIS (Centralni info. sistem);
-geodetski snimak odrađen od strane geometra.

2. Prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu.

Prijava se podnosi elektronski odmah po završetku te faze gradnje i može je podneti izvodjač radova. Postupak je isti kao kod prvog koraka. Znači uz prijavu se prilažu:
-dokazi o uplati administrativnih taksi i naknade za CIS;
-geodetski snimak odrađen od strane geometra.

3. Priključenje objekta na infrastrukturu

Zahtev se podnosi elektronski i prilaže se:
-dokaz o uplati naknade za priključenje objekta na infrastrukturu i taksi;
-deo projekta gde su prikazani priključci ukoliko se nije odstupilo prilikom gradnje;
Za elektrodistribuciju osim navedenog potrebno je i:
-upotrebna dozvola ili izjava izvođača elektoinstalacija da je sve propisno urađeno;
-informacija o broju i datumu zaključenja ugovora o snabdevanju, vrsti ugovora, periodu snabdevanja, snabdevaču i krajnjem kupcu.

4. Upotrebna dozvola

-geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi;
– potvrdu izdatu od odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova da je izgradnja objekta završena i objekat izveden u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je izdata građevinska dozvola i da je objekat priključen na infrastrukturnu mrežu;
-rešenje o utvrđivanju kućnog broja;
-sertifikat o energetskim svojstvima objekta;
-elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat;
-elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
-dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i donošenje rešenja kojim se dozvoljava upotreba radova i dokaz o uplati naknade za CIS.

5. Upis u katastar nepokretnosti

Upis ide automatski i ne morate ništa da podnosite samo ispratite ceo proces do kraja. To je bitno!

Sve prijave podnosite preko CIS-a preko ovog sajta https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home

Status vaše prijave možete ovde pratiti https://ceop.apr.gov.rs/ceopweb/sr-cyrl/home

Ovaj tekst odgovara na pitanje koja me papirologija dok gradim kuću čeka , a ako želite da saznate koja papirologija je potrebna pre samog početka gradnje posetite ovaj post: https://koneski.co.rs/do-pocetka-gradnje-kuce-u-6-koraka/

default