ARHITEKTONSKI KONCEPT

Projektovani objekat je višenamenski za potrebe kulture. U smislu arhitektonske morfologije, a obzirom na nesvakidašnju namenu u kontekstu u kome je planiran, objekat je zamišljen kao kontrast u odnosu na ortogonalnu urbanu matricu i stroge forme montažnih višespratnica, kao i u odnosu na planirane objekte u okruženju. Mnoštvo zastupljenih sadržaja u objektu u arhitektonskom smislu nametnuli su izdvajanje određenih celina sa posebnim ulazima, kako u funkcionalnom, tako i u vizuelnom pogledu. Pri projektovanju nastojalo se da se ostvari određena gradacija u naglašavanju formi tih celina u skladu sa njihovim potencijalom uspostavljanja interesa kod posetilaca. Na taj način, kao dominantna forma nametnula se sama višenamenska dvorana sa raskošnim holom sa manjim salama i ugostiteljskim punktom koji svojom izlomljenom formom sugeriše nesvakidašnji sadržaj i postaje tema interesovanja. Obzirom da je ovaj sadržaj najatraktivniji za posetioce, postavljen je na najpristupačnijem i vizuelno najdominantnijem delu lokacije iz glavnih saobraćajnih pravaca, imajući u vidu planirano umirenje saobraćaja u okviru kružnog toka. S tim u vezi i dva glavna pešačka prilaza planirana su na mestima budućih pešačkih prelaza ulica u okviru kružnog toka, koji se sutiču na platou ispred glavnog ulaza u objekat.

Sledeće forme, mirnije u oblikovnom smislu jer njihov cilj nije direktno privlačenje posetilaca obzirom da su im nepristupačne, ali za ovakav tip objekata najznačajnije, te stoga i dominiraju u visinskom smislu – jesu četiri blago iskošene prizme koje predstavljaju dominantnu glavnu pozornicu, dve bočne i jednu zadnju.

Treća forma u gradacijskom smislu jeste deo smeštajnih kapaciteta, kao još jedan sadržaj koji bi privukao posetioce, a imajući u vidu i potrebu za određenom komercijalnom stranom budućeg objekta, kako bi bio održiv iz više aspekata. Stoga je ovaj sadržaj takođe ugaono postavljen, ali na suprotnom kraju u odnosu na glavni ulaz. Ponovljeni elementi izlomljene forme hola dodatno naglašavaju ulaz.

Ostale forme u oblikovnom smislu pripadaju poslednjem stupnju gradacije formirane na osnovu interesa posetilaca i predstavljaju sadržaje koji u funkcionalnom smislu omogućuju život jednog objekta kulture, a namenjeni su zaposlenom osoblju i scenskim izvođačima.

URBANISTIČKI KONCEPT

Objekat je svojim gabaritom u nivou prizemlja projektovan unutar građevinskih linija parcele, dok se na višim etažama na određenoj visini javljaju ispusti do maksimalno 1,60m preko građevinske linije u skladu sa opštim pravilima PGR-a opštine Medijana. Na delovima gde se parcela graniči sa susednom, najistureniji delovi objekta postavljeni su na 5,00m od granice parcele, što predstavlja četvrtinu visine objekta i omogućilo je otvaranje prozora na toj strani.

Spratnost objekta varira. Sam scenski prostor ima najveću visinu, ali ima jednu etažu i prostor ispod glavne bine sa rovom za orkestar, jer je omogućeno smeštanje svih savremenih mehanizama i sistema za podešavanje scenografije. Hol i deo gledališta glavne dvorane imaju podrum, prizemlje i dve galerije. Ostali sadržaji su u delovima Po+P+2, P+2 i Po+P.

Najveća visina objekta je 20m. Kota prizemlja je uzdignuta u odnosu na teren 0,75m, te stoga pristupne stepenice i rampe nisu uračunate u gabarit.

Planiran je veći broj prilaza parceli, kako kolskih tako i pešačkih. Kolski prilazi su projektovani samo iz pristupnih novoprojektovanih ulica.

Parkiranje je rešeno u okviru parcele, većim delom u podzemnoj garaži i delom na parceli. Broj parking mesta obračunat je na 30 gledalaca 1 parking mesto i 1 parking mesto na 70m2 korisne površine.

Planirani objekat je u granicama dozvoljenih urbanističkih parametara iz pojedinačnih pravila za ovu namenu PGR-a opštine Medijana, uključujući indekse zauzetosti, izgrađenosti i procenat zelenila.

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA PROSTORA

Planirani objekat je sastavljen od više funkcionalnih jedinica organizovanih tako da funkcionišu kao celina.

Prostor višenamenskog hola, sa glavnom salom, kongresnom salom i manjom salom za kamernu scenu predstavlja dominantan sadržaj organizovan u tri nivoa. Višenamenski hol sadrži sve prateće sadržaje (garderobe, foajee, mokre čvorove, komunikacije, prostor za izložbe i sl.) koji su dimenzionisani u skladu sa normativima za očekivani broj posetilaca. Višenamenskom holu se pristupa kroz vestibul u kome su smešteni info punkt i biletarnica, a moguće mu je pristupiti i direktno iz podzemne garaže vertikalnim komunikacijama. Gledalište glavne dvorane može primiti 2027 gledalaca u okviru partera, visokog partera i dve galerije. Pristup posetilaca gledalištu u parteru omogućen je centralno u nivou hola i iz levog i desnog foajea koji prate nagib sale. Redovi sedišta su smaknuti za 12cm svaki drugi u parteru, a više na galerijama, kako bi se svakom gledaocu omogućio nesmetan pogled na pozornicu. Rastojanje od linije portala scene do krajnje granice sale iznosi približno 32m, što je i maksimum za raspoznavanje mimike izvođača na sceni. U parteru nagib iznosi 10°, što ne zahteva stepeništa između redova, već su predviđeni prolazi u vidu rampi. Na galerijama je nagib veći, te su između redova planirane stepenice. Galerijama se pristupa preko levog i desnog stepeništa, a moguće im je pristupiti i preko centralno postavljenog lifta. U okviru prizemlja postavljena je i mala sala za približno 100 gledalaca, sa mogućnošću proširenja, promenljivog inventara u zavisnosti od vrste događaja sa pratećim sadržajima. Kongresna višenamenska sala planirana je na prvom spratu (u okviru galerije višenamenskog hola). Sa ponuđenim rasporedom sedenja može primiti 299 gledalaca.Projektovana je u padu od 12cm za svaki drugi red sedišta ka pozornici koja ima svoje prateće sadržaje za scenske izvođače, manje u odnosu na glavnu salu. Pristup ovoj sali je omogućen iz hola i preko levog i desnog foajea, sa pripadajućim garderobama.

Ugostiteljski punkt projektovan je na drugoj etaži glavnog hola iznad glavnog ulaza sa šankom i terasom. Njega prati ekonomski deo koji se sastoji od posebnog ulaza za dopremanje namirnica, distributivne kuhinje povezane ekonomskim liftovima, posebnim ulazom za osoblje sa pratećim mokrim čvorovima i garderobama i izdvojenim putem za odlaganje otpada. Takođe predviđen je i konobarski ofis u prizemlju, povezan čistim i prljavim ekonomskim liftom sa distributivnom kuhinjom, za posluženje keteringa u holu na posebnim događajima, premijerama i sl.

Scenski prostor sastoji se od glavne pozornice dimenzija projektovanih po normativima proporcionalno veličini gledališta, dve pomoćne bočne bine i jedne pomoćne zadnje bine, sa pratećim kontrolnim prostorijama i galerijama. Obzirom da potrebu za tri pomoćne bine imaju samo zahtevne operske predstave, leva bočna bina se može po potrebi koristiti i kao dodatna sala za baletske probe, jer je omogućena veza sa delom garderoba scenskih izvođača. Osim ovog projektovan je i rov za orkestar sa podiznom podnom konstrukcijom prema gledalištu za operska izvođenja, dok u slučajevima drugih scenskih izvođenja može služiti kao produžetak bine. Ispod nivoa scene projektovan je prostor koji služi za smeštaj savremenih mehanizama za podešavanje pozornice, kao i komunikacije do rova orkestra. Obzirom na pad koji gledalište ima, kota pozornice predstavlja kotu poda podruma.

Garderobe scenskih izvođača sa mokrim čvorovima projektovane su u prizemlju uz samu scenu i sa njom su povezane vertikalnim i horizontalnim komunikacijama. Imaju poseban ulaz koji koriste scenski izvođači pred nastup ili za probe. Predviđene  su garderobe za soliste, garderobe za orkestar, garderobe za baletsku grupu, garderope za hor i dopunski hor, garderobe za tehničko osoblje i statiste, kao i šminkernice i radne prostorije za maskere.

Prostor za probe nalazi se na prvom i drugom spratu iznad garderoba scenskih izvođača i povezan je sa njima komunikacijama. Predviđene su sale za glumačke, muzičke, horske i baletske probe, sa pratećim mokrim čvorovima i garderobama.

Radionički deo predviđen je u podrumu uz scenu i skladišne prostore ispod garderoba izvođača, obzirom na pojedine tendencije u literaturi za održivošću pozorišnih i drugih objekata u izradi sopstvenih scenografskih elemenata i rekvizita. Obzirom da je kota prizemlja podignuta u odnosu na kotu terena, omogućeno je dnevno osvetljenje i prirodno provetravanje preko trakastih prozora ovih prostora. Predviđeni su slikarska, bravarska i stolarska radionica, zatim prostorije za tapaciranje, kaširanje, šivenje, izradu maski, kao i prostor za boravak radioničkog osoblja sa čajnom kuhinjom, mokrim čvorovima i garderobama.

Depo i skladišni prostori postavljeni su sa zadnje strane objekta iza scene i u direktnoj su vezi sa njom na istoj koti, što bi trebalo da omogući nesmetano postavljanje scenografije. Obezbeđen je kolski pristup depou preko rampe za prijem tehničke opreme. Osim depoa koji ima dve spratne visine, predviđeni su i skladište rekvizita, magacin kostima i magacin maski.

Tehnički blok za održavanje objekta organizovan je u okviru podruma i prizemlja sa zadnje strane objekta i najmanje je uočljiv iz dominantnih saobraćajnih i pešačkih pravaca. Sadrži neophodne tehničke i mašinske prostorije, uključujući server salu, skladište inventara i pribora za održavanje, radionice, prostor za domara kao i prateće mokre čvorove sa garderobama za osoblje i neophodne komunikacije. Tehnički blok je povezan sa svim delovima objekta. Krov iznad tehničkog bloka i depoa predviđen je kao ravan, a zahvaljujući većim masama po visini i atikama može se koristiti za smeštaj spoljnih jedinica mašinskih instalacija, telekomunikacionih i drugih uređaja. Po potrebi, moguće je uz domarevu jedinicu prilagoditi prostoriju za odmor, boravak i pripremu zaposlenog osoblja.

Podzemna garaža projektovana je ispod glavnog višenamenskog hola kao velika garaža sa dve dvosmerne rampe i vertikalnim komunikacijama koje vode direktno u hol. Kapacitet garaže je 144 parking mesta. Direktno je povezana sa tehničkim blokom.

Administrativni blok je izdvojen posebnim ulazom, organizovan u nivou prizemlja, prvog i drugog sprata i sastoji se od sale za sastanke, kancelarije direktora sa sekretaricom, ostalih kancelarija, arhive i prostorije za boravak osoblja sa čajnom kuhinjom i pratećim mokrim čvorovima. Po potrebi, moguće je povezati administrativni blok toplom vezom sa glavnim delom objekta. Administrativne jedinice smeštene su i u okviru ulazne partije višenamenskog hola.

Blok smeštajnih jedinica izdvojen je posebnim ulazom, sa holom i recepcijom u nivou prizemlja, restoranom sa distributivnom kuhinjom na prvom spratu i smeštajnim jedinicama na prvom i drugom spratu. Predviđen je poseban ekonomski ulaz za dopremanje namirnica za distrubutivnu kuhinju sa ekonomskim liftovima za namirnice i otpad, kao i tehnički blok za održavanje, pranje veša i sl. sa spratnim ofisima sobarice. Restoran je organizovan po principu švedskog stola. U smeštajnim jedinicama predviđene su dvokrevetne i jednokrevetne sobe, jedna četvorokrevetna i apartmani pozicionirani na najatraktivnijim mestima. Ovaj blok je u prizemlju povezan sa garderobama scenskih izvođača, u slučajevima kada neko od njih boravi u okviru ovih smeštajnih kapaciteta.

Pres centar predviđen je kao posebna celina sa salom za održavanje pres konferencija, pozicioniran uz samu scenu i višenamenski hol, sa posebnim ulazom za novinare. Izdvojene su komunikacije za scenske izvođače koji učestvuju na pres konferencijama. Oni mogu pristupiti pres centru direktno sa scene ne mešajući se sa publikom.

KONCEPCIJA KONSTRUKTIVNOG SKLOPA

Planirani konstruktivni sistem je prostorna skeletna ramovska konstrukcija koja se sastoji od armiranobetonskih stubova, greda i betonskih ploča, dok su iznad površina sa velikim rasponima planirane prostorne čelične rešetke. Izlomljena arhitektonska forma sa pokrivačem od aluminijuma takođe učestvuje u prenosu opterećenja. Temeljenje je na kontra ploči u delovima gde postoji podrum. U delovima plitkog temeljenja gde nema podruma planirane su kontra grede. Obzirom na dužinu objekta i različitost rasterske organizacije konstruktivnog skeleta, planirane su četiri dilatacione razdelnice.

MATERIJALIZACIJA

Pri projektovanju, nastojalo se da se dizajn prilagodi sistemima gradnje i materijalima koji su primereni lokalnom podneblju, koji se već koriste u objektima slične namene, a koji svojim karakteristikama mogu da odgovore savremenim zahtevima. Za završnu obradu dominantnih masa nepravilnih oblika korišćen je aluminijum, kao materijal kojim se lako može postići nepravilna geometrijska forma, koji je otporan na atmosferske uticaje, postojan i koji obrađen savremenim tehnološkim postupcima može ispuniti zahteve za odgovarajućom bojom, refleksijom i sjajnošću. U kombinaciji sa drugim savremenim materijalima može postići tražene zahteve za termoizolacionim komforom i zvučnom izolacijom. Ostatak fasade predstavlja završnu obradu akrilnom bojom u traženoj nijansi preko rabiciranog adekvatnog termoizolacionog sloja. Krov je delom aluminijumski, jer je objekat projektovan tako da na pojedinim delovima vertikalne fasade se stapaju sa petom fasadom i čine nerazdvojivu celinu, a obzirom na tehničke karakteristike ovog materijala, on može zadovoljiti projektovane nagibe. Jedan deo ravnog krova je projektovan kao zeleni, sa slojem humusa, pogodnim za rast niskog rastinja, dok je deo projektovan kao prohodna krovna terasa, sa oblogom od keramike, naročito na mestima gde će biti neophodno postaviti spoljne jedinice mašinskih i telekomunikacionih instalacija. Spoljašnja stolarija je aluminijumska.

Što se unutrašnjosti tiče, kao podne obloge za radne površine i veće površine u holovima, predviđen je pod od prirodnog kaučuka, koji osim toga što spada u održive podove, može zadovoljiti sve zahteve obzirom na namenu prostora: habanje, lako čišćenje i održavanje, trajnost, otpornost na razne agresivne uticaje i dr. Pri tom ne treba potceniti estetsku stranu ovih podova, jer dolaze u čitavoj plejadi boja i nijansi, koje se lako kombinuju, te nude mogućnost izuzetnih enterijerskih rešenja. U okviru sala, zbog izuzetnih zahteva za akustikom, kao podna obloga predviđene su tekstilne ploče, a na zidovima i plafonima akustični paneli. U skladišnim i radioničkim prostorima, kao i u podzemnoj garaži predviđeni su epoksi podovi, dok je u mokrim čvorovima keramika.

OSVETLJENJE

U radnim prostorima i prostorima gde borave ljudi u većim vremenskim intervalima, nastojalo se da se obezbedi prirodno osvetljenje. Imajući u vidu da je prizemlje izdignuto u odnosu na kotu terena, iskorišćenja je mogućnost da se i u podrumu obezbedi prirodno osvetljenje i provetravanje. Kada su u pitanju same sale, scena i hol, prirodno osvetljenje ne igra značajnu ulogu, te je osnovno osvetljenje ovih prostora veštačko. Pojedini delovi višenamenskog hola mogu eventualno biti osvetljeni ukoliko to bude opravdano. Za veštačko osvetljenje koristila bi se savremena površinska i linijska LED rasveta u zavisnosti od načina korišćena prostora. Osvetljenje u parteru je takođe LED osvetljenje kojim se, osim osnovne funkcije osvetljenja za potrebe kretanja ljudi, dodatno osvetljavaju i naglašavaju pojedine forme objekta.

PARTERNO UREĐENJE

Parterno uređenje sastoji od površina namenjenih kretanju pešaka, površina namenjenih kretanju vozila, površina pod parkingom i površina pod zelenilom. Površine namenjene kretanju pešaka predstavljaju popločane površine betonskim pločama preko sloja peska, sa pratećim urbanim mobilijarom. Površine za vozila su asfaltirane, dok su parking površine popločane saćastim betonskim pločama. Zelene površine predstavljaju uređeno zelenilo sa niskim, srednjim i visokim rastinjem.

PRISTUPAČNOST

Celokupan objekat je projektovan tako da osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Objekat je pristupačan kako posetiocima, tako i osoblju sa invaliditetom.

Sve visinske razlike do 75cm visine savladavaju se dvokrakim rampama nagiba 5%. Svi liftovi su dimenzija kabina predviđenih za kolica sa pratnjom. Parterno popločanje predviđa i vođicu za slepe i slabovide koja usmerava do ulaza, a izmeštena je u odnosu na pravac kretanja kolica. U skladu sa važećim pravilnikom za osobe sa invaliditetom predviđeni su određeni broj: parking mesta u podzemnoj garaži i na parceli locirani u blizini ulaza/izlaza, zatim WC kabine za posetioce, WC kabine i tuš kabine za osoblje, dovoljan broj mesta za sedenje u glavnoj sali u parteru (postoji mogućnost i za galerije, obzirom da postoji lift), zatim u kongresnoj sali i maloj sali. U okviru smeštajnih jedinica postoji jedna dvokrevetna i jedna jednokrevetna smeštajna jedinica univerzalnog dizajna. Sve vertikalne i horizontalne komunikacije projektovane su tako da omogućavaju nesmetano kretanje i mimoilaženje.

ODRŽIVOST

Planirani objekat, projektovan na prethodno opisani način, ima potencijal da ispuni zahteve održivosti iz više aspekata.

Pre svega, kada je u pitanju zaštita životne sredine, nastojalo se da se ostvari mogućnost primene savremenih tehnologija održivosti, kao i principa pasivne arhitekture. Obzirom na mali procenat zelenih površina na parceli, velika površina krova predviđena je kao zeleni krov, što na određeni način, nadomešćuje izgrađeno tlo. Parterne površine, saćasti parking prostori i pešačke površine, popločane su betonskim ploćama koji omogućavaju upijanje atmosferske vode. Izlomljena forma ima veliku površinu adekvatnu za sakupljanje atmosferske vode ka posebno predviđenim kanalima i rezervoarima za prečišćavanje i skladištenje, čime se dobija upotrebljiva tehnička voda. Velike ravne površine u formi iskošenih prizmi predstavljaju pogodnu podlogu za postavljanje solarne elektrane, naročito prema južnoj, istočnoj i zapadnoj strani, što u estetskom smislu neće uticati na arhitekturu, imajući u vidu glatku površinu i boju solarnih panela, a može imati višestruki značaj u lokalnom kontekstu.

Kada je u pitanju pasivna arhitektura, vodilo se računa da objekat bude kompaktan, bez velikih otvora i zastakljenih površina. Većina otvora za dnevno osvetljenje je postavljeno ka jugozapadnoj strani, manji broj ka ostaljim stranama, a pritom ne postoje otvori, niti fasadne ravni direktne severne orijentacije. Sa jugozapadne strane postavljen je red listpadnog visokog zelenila bliže objektu, dok je red srednjeg zimzelenog zelenila postavljan duž granice parcele kao zaštita od saobraćaja. Sa severne strane predviđeno je i visoko zimzeleno zelenilo. Svi planirani materijali predstavljaju već poznate materijale pogodne podneblju u kome je objekat planiran, a njihova nabavka od lokalnih proizvođača može dodatno uticati i na održivost lokalne privrede.

S druge strane, mnoštvo sadržaja, namena, ulaza, izdvojenih celina i dr, mogu omogućiti život ovakvog objekta u ekonomskom i održivost u finansijskom smislu.

CEO KONKURSNI RAD U PDF-u

Integralno prikazan ceo konkursni rad

VIDEO ANIMACIJA

UŽIVALI SMO U CELOKUPNOM PROCESU

KORISNI LINKOVI

https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Stiglo-10-idejnih-resenja-Muzicke-dvorane-u-Nisu.sr.html
http://www.zurbnis.rs/index.php/2015-06-15-09-31-29/n-ursn-d-u-n-ci-gr-d-nish.html
https://www.juznevesti.com/Kultura/Muzicka-dvorana-u-Nisu-dobila-svoj-dizajn.sr.html
https://www.ni.rs/2019/03/06/predstavljeno-idejno-resenje-za-visenamenski-multifunkcionalni-objekat-kulture/